Ông Đào Hồng Tuyển - Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu

Ông Đào Hồng Tuyển
Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu