Ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch Tập đoàn T&T

Ông Đỗ Quang Hiển
Chủ tịch Tập đoàn T&T