Ông Lưu Trung Thái - Giám đốc ngân hàng MB

Ông Lưu Trung Thái
Giám đốc ngân hàng MB