Viện công nghệ thông tin

Xem nhanh
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
  • Nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học - công nghệ; đào tạo chuyên gia chất lượng cao ở bậc tiến sĩ và tham gia đào tạo đại học và cao học thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin với các trường đại học và các khoa trực thuộc trong hệ thống chung của Đại học Quốc gia Hà Nội; là đầu mối tập hợp và khai thác sức mạnh tổng hợp đội ngũ cán bộ khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội vào lĩnh vực công nghệ thông tin nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước;
  • Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, quản lý và điều hành hệ thống mạng thông tin máy tính chung của ĐHQGHN;
  • Đào tạo theo các chương trình đào tạo nghề nghiệp (lập trình viên cao cấp, chuyên gia phân tích hệ thống...), bồi dưỡng, nâng cao trình độ khoa học - công nghệ, phổ cập công nghệ mới và cấp chứng chỉ cho các học viên tốt nghiệp các chương trình này;
  • Nhiệm vụ khác về công nghệ thông tin và những lĩnh vực có liên quan do Giám đốc ĐHQGHN giao.