Viện Tài nguyên môi trường

Xem nhanh
CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
 • Nghiên cứu Hệ sinh thái Rừng ngập mặn
 • Nghiên cứu Miền núi
 • Nghiên cứu Đất ngập nước
 • Nghiên cứu Đa dạng Sinh học và Quản lý Tài nguyên
 • Nghiên cứu Quy hoạch và Quản lý Môi trường
 • Giáo dục Môi trường, đào tạo và Du lịch Sinh thái
 • Nghiên cứu Môi trường Nông nghiệp và Nông thôn
 • Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu, Hệ thống Thông tin - Địa lý, Viễn thám và Phân tích Môi trường.
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Viện Tài nguyên và Môi trường có chức năng, nhiệm vụ chính: Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững; tư vấn và hoạt động dịch vụ liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững; thực hiện hoạt động đào tạo các chuyên ngành liên quan theo quy định pháp luật.

Viện Tài nguyên và Môi trường được thành lập theo Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 17/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường thuộc ĐHQGHN.
 • Nghiên cứu và triển khai các chương trình, các đề tài, các dự án khoa học công nghệ về bảo vệ và phát triển bền vững môi trường.
 • Nghiên cứu các vấn đề về bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.
 • Nghiên cứu quy hoạch và quản lý tổng hợp môi trường và tài nguyên thiên nhiên dựa trên hệ sinh thái.
 • Nghiên cứu dự báo, xử lý và khắc phục các sự cố môi trường.
 • Nghiên cứu và đề xuất các chính sách có liên quan tới môi trường, tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững.
 • Tổ chức đào tạo thử nghiệm các chương trình đào tạo trên đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) mới, các chương trình đào tạo liên ngành, liên lĩnh vực có liên quan do ĐHQG HN giao.
 • Nghiên cứu và tổ chức thực hiện thí điểm phương pháp đào tạo mới.
 • Thực hiện các chương trình bồi dưỡng sau đại học, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ chuyên môn, các cán bộ quản lý.
 • Tham gia đào tạo đại học.
 • Tổ chức các hình thức giáo dục, nâng cao nhận thức về môi trường trong hệ thống nhà trường, hệ thống cán bộ hoạch định chính sách, quản lý hành chính và cộng đồng.
 • Biên soạn các tài liệu phục vụ cho công tác đào tạo và giáo dục.
 • Tư vấn dịch vụ khoa học công nghệ trong các lĩnh vực có liên quan.
 • Hợp tác quốc tế về công tác NCKH và đào tạo.

MỤC TIÊU VÀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
 • Triển khai các nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực về đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường phục vụ việc ra quyết định và phát triển bền vững;
 • Tăng cường phát triển nguồn lực qua các hoạt động giáo dục chính thống như các khoá đào tạo, hội thảo và seminar cho các chuyên gia, các nhà quản lý, những người hoạch định chính sách và quảng đại quần chúng; Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật, thông tin cho các lĩnh vực có liên quan. Cung cấp nguồn tư vấn và dịch vụ khoa học và công nghệ
 • Tư vấn về chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, biện pháp quản lý và công nghệ về tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững cho các ngành, các địa phương, các cơ quan quản lý, các tổ chức và các doanh nghiệp.
 • Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ về sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, thực hiện phát triển bền vững theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội và các doanh nghiệp ở trong và ngoài nước, thực hiện các nhiệm vụ phản biện theo yêu cầu của các cơ quan và các tổ chức.
 • Thực hiện đánh giá tác động môi trường của các dự án, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường tại các doanh nghiệp, các khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, vùng nông thôn, khu vực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức và các doanh nghiệp ở trong và ngoài nước.