Thông tin khóa học
 Đối tượng tham dự
•    Ban giám đốc, Giám đốc khối tài chính, Giám đốc tài chính, Giám đốc các Công ty thành viên;
•    Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp;
•    Giám đốc khối đầu tư, Trưởng phòng đầu tư;
•    Bộ phận Kiểm toán nội bộ, Quản trị rủi ro, Kiểm soát nội bộ
 Thời lượng
      Khóa học được thực hiện trong vòng 10 ngày, mỗi ngày 02 buổi, mỗi buổi 03 giờ học tập. Nội dung và thời lượng học có thể thay đổi, phù hợp với yêu cầu của người học.

 
Đăng ký ngay

CFO KỶ NGUYÊN 4.0

Giới thiệu
Khoá đào tạo cung cấp cho cán bộ quản lý cấp trung và cao cấp về lĩnh vực tài chính của doanh nghiệp. Từ các nội dung về kế toán quản trị, quản trị vốn, dòng tiền và quản trị mối quan hệ với thị trường tài chính để nhận diện CFO trong kỷ nguyên 4.0. Vị thế của CFO trở nên đặc biệt quan trọng đối với hệ thống tài chính và sự vận hành kinh doanh của doanh nghiệp. 
Nội dung đào tạo nhằm trang bị những kiến thức về quản trị tài chính, mối quan hệ giữa quản trị tài chính và kế toán, ứng dụng kiến thức tài chính chuyên về quản trị tài chính trong quản trị vốn, mối hệ với thị trường tài chính cũng như môi trường kinh doanh và phát triển giá trị doanh nghiệp. Khoá đào tạo cũng giới thiệu hệ thống các kỹ năng cần có đối với nhà quản trị tài chính chuyên nghiệp.

 
Mục tiêu của khóa đào tạo 
•    Về năng lực kế toán tài chính: Am hiểu và vận dụng những kiến thức về kế toán tài chính và kế toán quản trị trong vận hành hệ thống tài chính của doanh nghiệp. Định vị vai trò của kế toán quản trị đối với quản trị kinh doanh của doanh nghiệp.
•    Về năng lực quản trị dòng tiền và đầu tư: Am hiểu và vận dụng linh hoạt quản trị tài chính gắn với kiểm soát dòng tiền của doanh nghiệp. Trên cơ sở mối liên kết chặt giữa dòng tài chính và dòng tiền của doanh nghiệp, hệ thống tài chính của doanh nghiệp sẽ được vận hành nhịp nhàng và phù hợp với điều kiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Áp dụng được những công cụ và phương pháp sử dụng thông tin kế toán cho mục đích quản trị và ra quyết định; Hiểu và áp dụng được các công cụ và phương pháp phân tích khả năng hoạt động, phân tích tài chính của doanh nghiệp. Đồng thời, hiểu và áp dụng được các phương pháp ra quyết định đầu tư các dự án dài hạn & phân tích rủi ro của dự án.
•    Về năng lực quản trị vốn phân tích tài chính: Am hiểu về dòng vốn và mối quan hệ với các định chế tài chính, thị trường tài chính trong quản trị dòng vốn và huy động, sử dụng nguồn lực tài chính hiệu quả.
•    Về năng lực quản trị kinh doanh và môi trường hoạt động: Am hiểu lĩnh vực kinh doanh, phân tích môi trường kinh doanh từ hệ thống thuế, pháp luật kinh doanh tới quản trị nhân sự hiệu đại trong hoạt động kinh doanh và tài chính của doanh nghiệp.
•    Về giám sát và quản trị rủi ro: Trang bị những kiến thức cơ bản về phân tích rủi ro và giám sát hoạt động nhằm hạn chế rủi ro hoạt động tại doanh nghiệp. Đồng thời, quản trị chu kỳ kinh doanh, chuổi giá trị theo thời gian và phát triển giá trị doanh nghiệp.

Nội dung chương trình

1. Hình ảnh CFO 4.0 
2. Năng lực Kế toán tài chính
3. Năng lực quản trị dòng tiền và đầu tư
4. Năng lực quản trị vốn
5. Năng lực quản trị kinh doanh và môi trường hoạt động
6. Năng lực phát triển giá trị doanh nghiệp

 

Giảng viên

Đăng ký ngay

Khóa học khác