Thông tin khóa học
 Đối tượng tham dự
 Đối tượng tham dự khóa học là thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng/Phó các phòng ban, bộ phận và những người đang mong muốn trở thành   nhà Lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp. 
 Thời lượng
 Khóa học được thực hiện trong vòng 08 ngày, mỗi ngày 02 buổi, mỗi buổi 03 giờ học tập. Nội dung và thời lượng học có thể thay đổi, phù hợp với   yêu cầu của người học.

 
Đăng ký ngay

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP THỜI KỲ 4.0

Giới thiệu
Sự phát triển nhanh chóng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời kinh tế- xã hội. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp phải làm gì để nắm bắt xu thế và tận dụng cơ hội một cách kịp thời? Lãnh đạo doanh nghiệp không những phải dũng cảm lựa chọn phương thức kinh doanh thích ứng với thời đại mới, mà còn cần phải có sự đột phá về công nghệ phù hợp với các xu hướng và mô hình kinh doanh, đặc biệt là công nghệ quản trị doanh nghiệp.
Theo hướng tiếp cận đó, chương trình đào tạo GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP THỜI KỲ 4.0 được xây dựng nhằm cập nhật kiến thức về lãnh đạo, quản trị và điều hành doanh nghiệp trong thời kỳ 4.0. Khoá học sẽ giúp đội ngũ cán bộ ở vị trí lãnh đạo chủ chốt có thể thay đổi trong tư duy và hành động, dẫn dắt doanh nghiệp trở nên “vĩ đại” và  “trường tồn”.

 
Mục tiêu của khóa đào tạo 
Khóa đào tạo sẽ trang bị cho học viên kiến thức về nền tảng phát triển doanh nghiệp trong thời kỳ 4.0; tư duy sáng tạo để xây dựng chiến lược, thiết kế hệ thống quản trị sẵn sàng cho mọi thách thức và cách tiếp cận mới về lãnh đạo, quản trị, marketing và xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp.

Nội dung khoá học
1. Lãnh đạo thời kỳ 4.0
2. Phát triển năng lực lãnh đạo
3. Xây dựng nền tảng phát triển doanh nghiệp       
4. Quản trị thông minh trong môi trường phức hợp
5. Quản trị nhân sự trong thời đại mới 
6. Thiết kế hệ thống quản trị sẵn sàng cho thách thức 4.0
7. Tốt nghiệp cuối khóa

    

Giảng viên

Đăng ký ngay

Khóa học khác