Thông tin khóa học
 Đối tượng tham dự
       Đối tượng tham dự khóa học là thành viên HĐQT, Ban TGĐ, Người quản trị Công ty, người đại diện vốn tham gia HĐQT của các Công thành viên. 
 Thời lượng
       Khóa học được thực hiện trong vòng 03 ngày. Nội dung và thời lượng học có thể thay đổi, phù hợp với yêu cầu của đơn vị.
Đăng ký ngay

QUẢN TRỊ CÔNG TY TRONG THẾ GIỚI ĐẠI CHUYỂN ĐỔI

Giới thiệu
Trong thế giới đại chuyển đổi, tính phức hợp của môi trường kinh doanh sẽ chi phối mạnh mẽ đến hiệu quả quản trị công ty, vì vậy, thể chế quản trị công ty cần có sự đổi mới để đảm bảo tính linh hoạt trong khi vẫn duy trì được nền tảng ổn định. Vì vậy, cập nhật các kiến thức và kỹ năng cho các thành viên chủ chốt của hệ thống quản trị của doanh nghiệp là rất cần thiết và có tính thời sự. Chương trình đào tạo “Quản trị công ty trong thế giới đại chuyển đổi” do Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực xây dựng sẽ cung cấp kiến thức và kỹ năng cốt lõi giúp nâng cao hiệu quả làm việc của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát trong các công ty đại chúng.
Mục tiêu của khóa đào tạo
Khóa đào tạo sẽ trang bị cho học viên tư duy đổi mới sáng tạo trong thực thi công việc và kỹ năng cốt lõi cần thiết để thực hiện các chức trách liên quan đến quản trị công ty.

Nội dung khóa học
1. Bản chất của quản trị công ty trong thế giới đại chuyển đổi
2. Hội đồng quản trị
3. Ban kiểm soát và kiểm soát nội bộ
4. Ban điều hành
5. Hoạch định chiến lược phát triển công ty
6. Giám sát tài chính, quản trị rủi ro và ra quyết định

Giảng viên

Đăng ký ngay

Khóa học khác